Polityka prywatności 

1. Wprowadzenie

Na podstawie poniższych informacji chcemy przedstawić Państwu jako „osobie, której dane dotyczą” wgląd w sposób przetwarzania przez nas danych osobowych oraz praw wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. Korzystanie z naszych stron internetowych jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli jednak chcą Państwo skorzystać ze konkretnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może być konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne, a nie ma ku temu żadnej podstawy prawnej z zasady wymagane jest od użytkownika wyrażenie zgody. 

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład imienia i nazwiska, adresu zamieszkania czy adresu e-mail, następuje zawsze zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych dla firmy “ALPHATOP HR GmbH”, obowiązującymi w danym kraju. Poprzez niniejszą politykę prywatności chcemy poinformować Państwa o zakresie i celu zbieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. 

Jako administratorzy danych wprowadziliśmy liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najdokładniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony. Niemniej jednak internetowe transmisje danych zasadniczo mogą wykazywać pewne luki w bezpieczeństwie, co uniemożliwia zagwarantowania całkowitej ochrony. Z tego względu wybór sposobu przekazywania Państwa danych osobowych jest dobrowolny, na przykład alternatywnie przez telefon lub pocztą tradycyjną.

Weitere Informationen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten finden Sie hier.

Informationen zu weiteren Datenverarbeitungen

Wir verarbeiten als Unternehmen nicht nur personenbezogene Daten auf unserer Webseite, sondern auch in vielen anderen Prozessen. Um Ihnen als betroffener Person auch für diese Verarbeitungszwecke möglichst ausführliche Informationen geben zu können, haben wir Ihnen diese hier zusammengestellt und erfüllen damit die gesetzlichen Informationspflichten gem. Art. 13-14 DS-GVO. Sollten Sie weiter Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten.

2. Administrator

Verantwortlicher im Sinne der DS-GVO ist die:

ALPHATOP HR GmbH
Kuchengrund 10, 71522 Backnang, Deutschland
Telefon: +49 (0) 7191 22081-0
E-Mail: juergen.kern@alphatop.com

Vertreter des Verantwortlichen: Jürgen Kern

3. Inspektor ochrony danych

Den Datenschutzbeauftragten erreichen Sie wie folgt:

Kai Ochmann
Telefon: 07134/90894-0
E-Mail: datenschutz@schuhtronic.de

Sie können sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.

4. Definicje

Polityka prywatności opiera się na pojęciach stosowanych przez europejskiego ustawodawcę w odniesieniu do dyrektyw i rozporządzeń RODO. Nasza polityka prywatności powinna być czytelna i zrozumiała zarówno dla opinii publicznej, jak również dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to umożliwić chcemy najpierw objaśnić używane terminy.

Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe:


1. Personenbezogene Daten

 „Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. Betroffene Person

„Osoba, której dane dotyczą” to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez administratora (nasza firma).

3. Verarbeitung

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

4. Einschränkung der Verarbeitung

„Ograniczenie przetwarzania” to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

5. Profiling

„Profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

6. Pseudonymisierung

„Pseudonimizacja” oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

7. Auftragsverarbeiter

„Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

8. Empfänger

„Odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

9. Dritter

„Osoba trzecia“ oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

10. Einwilligung

„Zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, za pośrednictwem której osoba, której dane dotyczą, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

5. Podstawa prawna przetwarzania

Nasza firma stosuje art. 6 ust. 1. lit a) RODO jako podstawę prawną do procesów przetwarzania, do których wymagamy złożenia zgody na określone cele przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, tak jak w przypadku procesów przetwarzania niezbędnych w celu dostarczenia towarów lub innej usługi lub świadczenia wzajemnego, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO. Takie samo zastosowanie jest w przypadku procesów przetwarzania, które są niezbędne do wdrożenia środków przed zawarciem umowy na przykład w przypadkach zapytań dotyczących naszych produktów czy usług.

Jeżeli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, który powoduje konieczność przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

W rzadkich przypadkach przetwarzanie danch osobowych jest niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce w przypadku gdyby odwiedzający doznał skaleczenia na terenie naszej firmy i z tego względu musiałyby zostać przekazane informacje takie jak imię i nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia lub inne istotne informacje lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. W takich przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

Ostatecznie procesy przetwarzania odbywają się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Na tej podstawie prawnej bazują te procesy przetwarzania, które nie znajdują zastosowania w poprzednich przepisach, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy lub osób trzecich z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Takie procesy przetwarzania są nam dozwolone w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. Wyszedł on z założenia, że prawnie uzasadniony interes ma miejsce, jeżeli osoba, której dane dotyczą jest klientem naszej firmy (47 punkt Preambuły, zdanie 2 RODO).

6.  Übermittlung von Daten an Dritte

Dane osobowe nie są przekazywanie osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej

Przekazujemy Pańskie dane osobowe osobom trzecim tylko w przypadkach, gdy:

1. Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
2. die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO zur Wahrung unserer berechtigten Interessen zulässig ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben,
3. für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DS-GVO eine gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie
4. dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.

Um Ihre Daten zu schützen und uns gegebenenfalls eine Datenübermittlung in Drittländer (außerhalb der EU/des EWR) zu ermöglichen, haben wir Vereinbarungen zur Auftragsverarbeitung auf Grundlage der Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission abgeschlossen.

7.  Technik

7.1 SSL/TLS-Verschlüsselung

Ta strona korzysta z zabezpieczenia SSL lub TLS w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści jak na przykład dane do logowania lub prośby o kontakt, które zostają przesłane do nas jako administratora. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać w polu adresowym wyszukiwarki, w którym zamiast “http://” widnieje „https://“ oraz poprzez symbol kłódki w pasku wyszukiwania.

Wir setzen diese Technologie ein, um Ihre übermittelten Daten zu schützen.


7.2 Datenerfassung beim Besuch der Internetseite

Bei der lediglich informatorischen Nutzung unserer Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur solche Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt (in sog. "Server-Logfiles"). Unsere Internetseite erfasst mit jedem Aufruf einer Seite durch Sie oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden können die

1. verwendeten Browsertypen und Versionen,
2. das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem,
3. die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte Referrer),
4. die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite angesteuert werden,
5. das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite,
6. eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse),
7. der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems.

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen ziehen wir keine Rückschlüsse auf Ihre Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um

1. die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern,
2. die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren,
3. die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer IT-Systeme und der Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie
4. um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen.

Diese erhobenen Daten und Informationen werden durch uns daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung.


7.3 Microsoft Azure (Hosting)

Wir hosten unsere Website bei Microsoft Azure. Anbieter ist Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 98052-6399 Redmond WA, Vereinigte Staaten von Amerika.

Wenn Sie unsere Website besuchen, werden Ihre personenbezogenen Daten auf den Servern von Azure verarbeitet. Hierbei können auch personenbezogene Daten an die USA übermittelt werden. Die Datenübertragung in die USA wird auf die EU-Standardvertragsklauseln gestützt. Details zum Datenschutz, zu den Folgen des Schrems II Urteils und zu den Standardvertragsklauseln finden Sie hier: https://news.microsoft.com/de-de/datenschutz-wie-wir-unsere-kundendaten-nach-dem-schrems-ii-urteil-schuetzen/ und https://docs.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses.

Die Verwendung von Azure erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Wir haben ein berechtigtes Interesse an einer möglichst zuverlässigen Darstellung unserer Website. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO; die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Wir haben einen Vertrag über Auftragsverarbeitung mit Microsoft geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Vertrag, der gewährleistet, dass Microsoft die personenbezogenen Daten unserer Websitebesucher nur nach unseren Weisungen und unter Einhaltung der DS-GVO verarbeitet.

Nähere Informationen zu Datenschutzbestimmungen von Microsoft finden Sie unter: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

8.  Cookies

8.1 Allgemeines zu Cookies

Wir setzen auf unserer Internetseite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem IT-System (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen.

In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten.

Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie angenehmer zu gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, dass Sie einzelne Seiten unserer Website bereits besucht haben. Diese werden nach Verlassen unserer Seite automatisch gelöscht.

Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit temporäre Cookies ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Besuchen Sie unsere Seite erneut, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen, wird automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und welche Eingaben und Einstellungen Sie getätigt haben, um diese nicht noch einmal eingeben zu müssen.

Zum anderen setzten wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Website statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten. Diese Cookies ermöglichen es uns, bei einem erneuten Besuch unserer Seite automatisch zu erkennen, dass Sie bereits bei uns waren. Diese Cookies werden nach einer jeweils definierten Zeit automatisch gelöscht.

8.2 Rechtsgrundlage für die Verwendung von Cookies

Die durch Cookies verarbeiteten Daten, die für die ordnungsmäßige Funktion der Webseite benötigt werden, sind damit zur Wahrung unserer berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO erforderlich.

Für alle anderen Cookies gilt, dass Sie über unser Opt-in Cookie-Banner Ihre Einwilligung hierzu im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO abgegeben haben.


9. Inhalte unserer Internetseite

9.1 Kontaktaufnahme / Kontaktformular

Poprzez nawiązania z nami kontaktu (na przykład za pomocą formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail), będą pobierane dane osobowe. Jakie dane w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego będą pobierane, można wywnioskować z danego formularza. Te dane będą zapisywane i wykorzystywane wyłącznie w celach odpowiedzi na złożone zapytanie lub nawiązania kontaktu i powiązanymi z tym pracami administracyjnymi. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes dotyczący odpowiedzi na zapytanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dodatkowa podstawa prawna dotycząca przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO ma zastosowanie, jeżeli kontakt został podjęty w celu dopełnienia formalności w sprawie zawarcia umowy. Po rozpatrzeniu wniosku, Pańskie dane zostaną usunięte, jeżeli na podstawie zaistniałych okoliczności można wywnioskować, że sprawa o której mowa, została ostatecznie wyjaśniona i o ile nie występują żadne prawne zobowiązania dotyczące przechowywania.

9.2 Bewerberquiz

Diese Website verwende Mobile Funnel (folgend: Funnel), betrieben von Perspective Software GmbH (folgend: Perspective), einem Unternehmen mit Sitz in Deutschland, welche eine Software zur Erstellung und zum Betrieb von Mobile Funnel anbietet ( https://perspective.co/impressum ). Die im Rahmen der Verwendung von Mobilen Funnel eingetragenen Daten werden per SSL-Verschlüsselung übertragen und in einer Datenbank gespeichert. Für diese Daten ist allein der Betreiber dieser Website verantwortlich im Sinne von Art. 24 DS-GVO. Perspective ist lediglich Betreiber der Software und in dem Zusammenhang Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DS-GVO. Die Grundlage für die Verarbeitung durch Perspective ist hierbei ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung zwischen der verantwortlichen Stelle und Perspective.

Hier finden Sie die Cookie Richtlinien für das Bewerberquiz.

10.  Unsere Aktivitäten in sozialen Netzwerken

Damit wir auch in sozialen Netzwerken mit Ihnen kommunizieren und über unsere Leistungen informieren können, sind wir dort mit eigenen Seiten vertreten. Wenn Sie eine unserer Social Media Seiten besuchen, sind wir hinsichtlich der dadurch ausgelösten Verarbeitungsvorgänge, welche personenbezogene Daten betreffen, mit dem Anbieter der jeweiligen Social-Media-Plattform gemeinsam verantwortlich im Sinne des Art. 26 DS-GVO.

Wir sind dabei nicht der originäre Anbieter dieser Seiten, sondern nutzen diese lediglich im Rahmen der uns gebotenen Möglichkeiten der jeweiligen Anbieter.

Daher weisen wir vorsorglich darauf hin, dass Ihre Daten möglicherweise auch außerhalb der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes verarbeitet werden. Eine Nutzung kann daher Datenschutzrisiken für Sie haben, da die Wahrung Ihrer Rechte z.B. auf Auskunft, Löschung, Widerspruch, etc. erschwert sein kann und die Verarbeitung in den sozialen Netzwerken häufig direkt zu Werbezwecken oder zur Analyse des Nutzerverhaltens durch die Anbieter erfolgt, ohne dass dies durch uns beeinflusst werden kann. Werden durch den Anbieter Nutzungsprofile angelegt, werden dabei häufig Cookies eingesetzt bzw. das Nutzungsverhalten direkt Ihrem eigenen Mitgliedprofil der sozialen Netzwerke zugeordnet (sofern Sie hier eingeloggt sind).

Die beschriebenen Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten erfolgen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO auf Basis unseres berechtigten Interesses und des berechtigten Interesses des jeweiligen Anbieters, um mit Ihnen in einer zeitgemäßen Art und Weise kommunizieren bzw. Sie über unsere Leistungen informieren zu können. Müssen Sie bei den jeweiligen Anbietern eine Einwilligung zur Datenverarbeitung als Nutzer abgeben, bezieht sich die Rechtsgrundlage auf Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO i.V.m. Art. 7 DS-GVO.

Da wir keine Zugriffe auf die Datenbestände der Anbieter haben, weisen wir darauf hin, dass Sie Ihre Rechte (z.B. auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, etc.) am besten direkt bei dem jeweiligen Anbieter gelten machen. Weiterführende Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten in den sozialen Netzwerken und der Möglichkeit von Ihrem Widerspruchs- bzw. Widerrufsrecht (sog. Opt-Out) gebrauch zu machen, haben wir nachfolgend bei dem jeweiligen von uns eingesetzten Anbieter sozialer Netzwerke aufgeführt:

10.1 Facebook

(Mit-) Verantwortlicher für die Datenverarbeitung in Europa:
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

Datenschutzerklärung (Datenrichtlinie):
https://www.facebook.com/about/privacy


Opt-Out und Werbeeinstellungen:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

https://de-de.facebook.com/about/privacy/

10.2 Instagram

(Mit-) Verantwortlicher für die Datenverarbeitung in Deutschland:
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

Datenschutzerklärung (Datenrichtlinie):
http://instagram.com/legal/privacy/

Opt-Out und Werbeeinstellungen:
https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/

10.3 LinkedIn

(Mit-) Verantwortlicher für die Datenverarbeitung in Europa:
LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland

Datenschutzerklärung:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Opt-Out und Werbeeinstellungen:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

10.4 XING

(Mit-) Verantwortlicher für die Datenverarbeitung in Deutschland:
XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland

Datenschutzerklärung:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Auskunftsanfragen für XING Mitglieder:
https://www.xing.com/settings/privacy/data/disclosure

11. Social Media Plugins 

11.1 Instagram Plugin

Wir haben auf dieser Internetseite Komponenten des Dienstes Instagram integriert. Instagram ist ein Dienst, der als audiovisuelle Plattform zu qualifizieren ist und den Nutzern das Teilen von Fotos und Videos und zudem eine Weiterverbreitung solcher Daten in anderen sozialen Netzwerken ermöglicht.

Betreibergesellschaft der Dienste von Instagram ist die Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch uns betrieben wird und auf welcher eine Instagram-Komponente (Instagram-Button) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf Ihrem IT-System automatisch durch die jeweilige Instagram-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Komponente von Instagram herunterzuladen. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Instagram Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch Sie besucht wird.

Sofern Sie gleichzeitig bei Instagram eingeloggt sind, erkennt Instagram mit jedem Aufruf unserer Internetseite und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite Sie besuchen. Diese Informationen werden durch die Instagram-Komponente gesammelt und durch Instagram Ihrem Instagram-Account zugeordnet. Betätigen Sie einen der auf unserer Internetseite integrierten Instagram-Buttons, werden die damit übertragenen Daten und Informationen Ihrem persönlichen Instagram-Benutzerkonto zugeordnet und von Instagram gespeichert und verarbeitet.

Instagram erhält über die Instagram-Komponente immer dann eine Information darüber, dass Sie unsere Internetseite besucht haben, wenn Sie zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Instagram eingeloggt sind; dies findet unabhängig davon statt, ob Sie die Instagram-Komponente angeklickt haben oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Instagram von Ihnen nicht gewollt, können Sie die Übermittlung dadurch verhindern, dass Sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus Ihrem Instagram-Account ausloggen.

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Instagram können unter https://help.instagram.com/155833707900388 und https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ abgerufen werden.

12. Webanalyse

12.1 Google Analytics

Na naszych stronach korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/de/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; dalej zwaną “Google”). W związku z tym będą tworzone pseudonimizowane profile użytkowiników oraz pliki cookie ( patrz punkt cookies). Następujące informacje dotyczące korzystania z przeglądarki będą generowane przez pliki cookie oraz przesyłane i zapisywane na serwerze Googla w USA:

1. Browser-Typ/-Version,
2. verwendetes Betriebssystem,
3. Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite),
4. Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse),
5. Uhrzeit der Serveranfrage,

Informacje są wykorzystywane w celu analizy korzystania ze strony internetowej, zestawienia raportów o aktywnościach na stronie oraz uregulowania usług związanych z korzystaniem z przeglądarki i strony internetowej, które służą do badań rynku oraz dopasowaniu tych stron internetowych w oparciu o potrzeby użytkownika. Te informacje są przekazywane do osób trzecich, tylko w momencie, jeżeli jest to prawnie wymagane lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na podstawie zleciena. W żadnm wypadku adres IP użytkownika nie będzie połączony z żadnymi danymi Googla. Adres IP jest anonimowy, w związku z czym przypisanie go konkretnej osobie jest niemożliwe (IP-Masking).

Instalacji plików cookie można zapobiec, dostosowując odpowiednio oprogramowanie swojej przeglądarki. Nieminiej jednak chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w tym przypadku nie wszystkie funkcje tej strony mogą w pełni działać prawidłowo.

Diese Verarbeitungsvorgänge erfolgen ausschließlich bei Erteilung der ausdrücklichen Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO.

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie ein Browser-Add-on herunterladen und installieren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Alternatywnie do rozszerzenia Add-on, przede wszystkim w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, aby zapobiec zbieraniu danych przez Google Analytics można posłużyć się następującym linkiem: Dezaktywacja Google Analytics. Zostanie ustawiony plik cookie „opt-out” w taki sposób aby uniemożliwić zbieranie danych o użytkowiniku podczas odwiedzin na stronie. Plik cookie „out-put“ ma zastosowanie tylko do tej przeglądarki i tylko do naszych stron internetowych oraz zostanie zapisany na urządzeniu użytkowika. W przypadku usunięcia plików cookie z przeglądarki, opcja out-put-cookie musi zostać ponownie ustawiona.

Dalsze informacje na temat ochrony danych w związku z Google Analytics można znaleźć w pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

13.  Partner- und Affiliateprogramme

13.1 DoubleClick

Diese Internetseite enthält Komponenten von DoubleClick by Google. DoubleClick ist eine Marke von Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland), unter welcher spezielle Online-Marketing-Lösungen an Werbeagenturen und Verlage vermarktet werden.

DoubleClick by Google überträgt sowohl mit jeder Impression als auch mit Klicks oder anderen Aktivitäten Daten auf den DoubleClick-Server. Jede dieser Datenübertragungen löst eine Cookie-Anfrage an Ihren Browser aus. Akzeptiert der Browser diese Anfrage, setzt DoubleClick ein Cookie auf Ihrem IT-System. Zweck des Cookies ist die Optimierung und Einblendung von Werbung. Das Cookie wird unter anderem dazu verwendet, nutzerrelevante Werbung zu schalten und anzuzeigen sowie um Berichte zu Werbekampagnen zu erstellen oder diese zu verbessern. Ferner dient das Cookie dazu, Mehrfacheinblendungen derselben Werbung zu vermeiden.

DoubleClick verwendet eine Cookie-ID, die zur Abwicklung des technischen Verfahrens erforderlich ist. Die Cookie-ID wird beispielsweise benötigt, um eine Werbeanzeige in einem Browser anzuzeigen. DoubleClick kann über die Cookie-ID zudem erfassen, welche Werbeanzeigen bereits in einem Browser eingeblendet wurden, um Doppelschaltungen zu vermeiden. Ferner ist es DoubleClick durch die Cookie-ID möglich, Conversions zu erfassen.

Ein Cookie von DoubleClick enthält keine personenbezogenen Daten. Ein DoubleClick-Cookie kann aber zusätzliche Kampagnen-Kennungen enthalten. Eine Kampagnen-Kennung dient einer Identifizierung der Kampagnen, mit denen Sie bereits in Kontakt waren.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch uns betrieben wird und auf welcher eine DoubleClick-Komponente integriert wurde, wird der Internetbrowser auf Ihrem IT-System durch die jeweilige DoubleClick-Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Werbung und der Abrechnung von Provisionen an Google zu übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis über Daten, die Google auch dazu dienen, Provisionsabrechnungen zu erstellen. Google kann unter anderem nachvollziehen, dass Sie bestimmte Links auf unserer Internetseite angeklickt hat.

Sie können die Setzung von Cookies durch DoubleClick und unsere Internetseite jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung Ihres Internetbrowsers verhindern. Zudem können bereits gesetzte Cookies jederzeit über den Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden.

Die Nutzung von DoubleClick erfolgt im Interesse einer komfortablen und einfachen Nutzung unserer Internetseite. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO dar.

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von DoubleClick by Google können unter https://www.google.com/intl/de/policies/ abgerufen werden.

14. Plugins und andere Dienste 

14.1 Google Tag Manager

Diese Webseite verwendet Google Tag Manager, eine cookielose Domain die keine personenbezogenen Daten erfasst.

Durch dieses Tool können "Website-Tags" (d.h. Schlagwörter, welche in HTML Elemente eingebunden werden) implementiert und über eine Oberfläche verwaltet werden. Durch den Einsatz des Google Tag Manager können wir automatisiert nachvollziehen, welchen Button, Link oder welches personalisierte Bild Sie aktiv angeklickt haben und können sodann festhalten, welche Inhalte unserer Webseite für Sie besonders interessant sind.

Das Tool sorgt zudem für die Auslösung anderer Tags, die ihrerseits unter Umständen Daten erfassen. Google Tag Manager greift nicht auf diese Daten zu. Wenn Sie auf Domain- oder Cookie-Ebene eine Deaktivierung vorgenommen haben, bleibt diese für alle Tracking-Tags bestehen, die mit Google Tag Manager implementiert werden.

Diese Verarbeitungsvorgänge erfolgen ausschließlich bei Erteilung der ausdrücklichen Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO.

15. Ihre Rechte als betroffene Person 

15.1 Recht auf Bestätigung

Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od nas potwierdzenia, czy jej dane osobowe są przetwarzane.

15.2 Recht auf Auskunft Art. 15 DS-GVO

Sie haben das Recht, jederzeit von uns unentgeltliche Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten sowie eine Kopie dieser Daten nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu erhalten.

15.3 Recht auf Berichtigung Art. 16 DS-GVO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania sprostowania jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Dalej, osoba której dane dotyczą jest uprawniona, z uwzględnieniem celów przetwarzania, do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

15.4 Löschung Art. 17 DS-GVO

Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der gesetzlich vorgesehenen Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung bzw. Speicherung nicht erforderlich ist.

15.5 Einschränkung der Verarbeitung Art. 18 DS-GVO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli wystąpiły ku temu prawne przesłanki.

15.6 Datenübertragbarkeit Art. 20 DS-GVO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego jej dane osobowe, które nam dostarczyła. Ponadto ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, którym dane osobowe zostały dostarczone, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, jeżeli przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej nam powierzonej.

Dalej korzystając z prawa do przenoszenia danych na mocy Art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe oraz nie wpływa niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

15.7 Widerspruch Art. 21 DS-GVO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na RODO art. 6 ust. 1 lit. e) (przetwarzanie danych do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym) lub f) (przetwarzanie danych na podstawie równoważenia interesów) 

Ma to zastosowanie również do profilowania na podstawie tych przepisów zgodnie z art. 4 pkt. 4 RODO

Jeżeli zostanie wniesiony sprzeciw, dane osobowe nie będą dalej przetwarzane, chyba że zostaną wykazane ważne, uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obrony roszczeń.

W pojedyńczych przypadkach przetwarzamy dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Ma to zastosowanie również do profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie będziemy już przetwarzać do takich celów.

Poza tym, jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, ma dobrowolne prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

15.8 Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość.

15.9 Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania przez nas danych osobowych do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych. 

16. Routinemäßige Speicherung, Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch die Rechtsvorschriften, welchen unser Unternehmen unterliegt, vorgesehen wurde.

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

17. Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind.

18. Aktualität und Änderung der Datenschutzerklärung 

Niniejsza polityka prywatności jest aktualnie obowiązująca i została wprowadzona od września 2019 roku.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności mogą być konieczne w związku z dalszym rozwojem naszych stron internetowych i ofert lub z powodu zmian w przepisach prawnych lub urzędowych. Aktualną politykę prywatności dostępną na stronie “alphatop.pl/legal/privacy-policy” można w każdej chwili pobrać i wydrukować.

Diese Datenschutzerklärung wurde mit Unterstützung der Datenschutz-Software: audatis MANAGER erstellt.